Nettkapasitet og tilknytning×

Kapasitetskartet er kun veiledende. Effektintervallet angitt i kartet kan ikke benyttes som planleggingsgrunnlag for tilknytning av nytt forbruk. Nettkapasitet for tilknytning av nye kunder må alltid avklares konkret med Agder Energi Nett AS.

Nettkapasitet for tilknytning av større kunder
Nettselskapene må sikre at strømforsyningen kan opprettholdes selv ved uønskede hendelser og feil (utfall), eller ved planlagte driftsstanser i kraftsystemet. Under feil og driftsstanser vil belastningen av nettanleggene i kraftsystemet endres, og flaskehalser kan oppstå. Følgelig vil også nettkapasiteten i kraftsystemet endres.

Nettkapasiteten som oppgis i kartet for tilknytning av større kunder estimerer ledig kapasitet for tilknytning til lokalt distribusjonsnett, og har til hensikt å representere restkapasiteten som det er driftsmessig forsvarlig å tilknytte. Det innebærer blant annet at tilknytninger av nye kunder med et samlet effektuttak innenfor restkapasiteten ikke vil påvirke leveringskvaliteten til eksisterende kunder verken ved utfall eller driftsstanser i distribusjonsnettet. Vurdering av driftsmessig forsvarlighet hensyntar også eventuelle begrensninger i regionalt distribusjonsnett og transmisjonsnettet.

Nettilknytning med vilkår
Dersom det ikke er driftsmessig forsvarlig å tilknytte en kunde kan nettselskapet, som et alternativ til å forsterke nettet, tilknytte nye kunder med vilkår om utkobling eller vilkår om reduksjon av forbruk ved behov.

Nettkapasiteten som oppgis i kartet for tilknytninger med vilkår, har til hensikt å representere den tilgjengelige restkapasiteten i distribusjonsnettet som det kan være aktuelt å tilknytte på vilkår. Alle forespørsler om nettilknytning hvor avtale om tilknytning med vilkår kan være aktuelt må alltid avklares særskilt med Agder Energi Nett AS i hvert tilfelle.

Merk at estimatene som oppgis for nettkapasitet med vilkår verken hensyntar eventuelle begrensninger i regionalt distribusjonsnett eller i transmisjonsnettet, eller flaskehalser i det lokale distribusjonsnettet.